Impresum

MAXIMATOR Hochdrucktechnik Ges.m.b.H.

Pascalstraße 1
4614 Marchtrenk
Telefon +43 7243 20 700
Fax +43 7243 20 700 - 9
office@maximator-ht.com

Kompletní název firmy
MAXIMATOR Hochdrucktechnik Ges.m.b.H.

Místo živnostenského oprávnění
Pascalstraße 1
4614 Marchtrenk
Rakousko

DIČ
ATU22814505

Právní forma
s.r.o.

Číslo společnosti v obchodním rejstříku
FN88025z

Rejstříkový soud
Zemský soud ve Welsu

Představenstvo/Právnická osoba
Rainer Schuhmaier, Ing. Michael Schönleitner

Předmět podnikání
Obchod s technickým a průmyslovým materiálem

Komora/Příslušnost k profesnímu sdružení
WK OÖ

Dozorčí orgán
Okresní hejtmanství Wels-Land

Živnostenský zákon
Obchodní živnost

Platné obchodní nebo profesní předpisy: Živnostenský zákon 1994, k dispozici na http://www.ris.bka.gv.at

Číslo D-U-N-S ® společnosti MAXIMATOR Hochdrucktechnik Ges.m.b.H. zní: 30-118-5005

Vyloučení odpovědnosti
Obsah on-line nabídky
Autor nepřebírá záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti vůči autorovi týkající se hmotné nebo nehmotné škody způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací, popř. použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou obecně vyloučeny, pokud se neprokáže úmysl nebo hrubá nedbalost na straně autora. Všechny nabídky jsou nezávazné a mohou se měnit. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování.

Reference a odkazy
V případě přímých či nepřímých odkazů na externí webové stránky (odkazy), za něž autor nenese odpovědnost, by závazek odpovědnosti vstoupil v platnost výlučně v případě, že by autor o obsahu věděl a měl by technickou a přiměřenou možnost prohlížení stránek s protiprávním obsahem zabránit. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazujících stránkách identifikovatelný žádný nezákonný obsah. Autor nemá žádný vliv na současný ani budoucí design, obsah nebo autorství odkazujících/propojených stránek. Výslovně se proto tímto distancuje od veškerého obsahu všech propojených stránek, které byly změněny po vytvoření odkazu. Toto konstatování se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené na vlastních webových stránkách autora, jakož i na příspěvky třetích stran v knihách hostů, diskusních fórech a seznamech adresátů založených autorem. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací odpovídá pouze poskytovatel stránky, na niž se odkazuje, nikoli osoba, která na příslušnou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.

Autorské a známkové právo
Autor se usiluje o dodržování autorských práv ke grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, o používání grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, které sám vytvořil, nebo o používání nelicencované grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů. Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranných známkách neznamená, že nejsou chráněny právy třetích osob! Autorská práva na publikované objekty vytvořené samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli kopírování nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

Ochrana osobních údajů
Pokud je v rámci webové nabídky k dispozici možnost zadávat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), pak je poskytnutí těchto údajů uživatelem výslovně dobrovolné. Využívání a placení všech nabízených služeb je - pokud je to technicky možné a přiměřené - povoleno i bez poskytnutí takových údajů, popř. s poskytnutím anonymizovaných údajů či pseudonymu. Používání kontaktních údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy zveřejněné v tiráži nebo srovnatelných informacích, třetími stranami pro předávání informací, které nejsou výslovně požadovány, není povoleno. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. spamů, kteří tento zákaz porušují.

Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást nabídky na internetu, z níž jste byli odkázáni na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou, již nejsou či nejsou zcela v souladu s platným právem, obsah a platnost ostatních ujednání dokumentu tím zůstává nedotčena.

Google Analytics
Tyto webové stránky používají Google Analytics, nástroj společnosti Google Inc. ("Google") pro získávání statistických dat o uživatelích webu. Nástroj Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové soubory, které se uloží na Váš počítač a Vaším prostřednictvím umožní analýzu používání webu. Informace o Vašem používání tohoto webu vytvořené prostřednictvím Cookies se zpravidla přenášejí na server společnost Google v USA a tam se ukládají. Pokud je však na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, společnost Google Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných signatářských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se kompletní IP adresa zašle na server společnosti Google v USA a tam se zkrátí. Anonymizace IP je na těchto webových stránkách aktivní. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze Vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním webových stránek a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenesená v rámci služby Google Analytics z Vašeho prohlížeče se nebude slučovat s ostatními daty společnosti Google. Ukládání souborů Cookies můžete zabránit výběrem příslušného nastavení v softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme ovšem na to, že v takovém případě nebudete moci využívat všech funkcí těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem Cookie a související s Vaším používáním webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul (plugin) prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Social PlugIns
Na těchto webových stránkách se integrují zásuvné moduly sociální sítě Facebook, Facebook Inc., Menlo Park, California, United States, v podobě tlačítka „Like“, a/nebo sociální sítě Google Plus společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, v podobě tlačítka „+1“. Zásuvný modul umožňuje přímé propojení mezi prohlížečem uživatele a serverem sociální sítě Facebook, popř. Google. Facebook a Google tímto způsobem zjišťují informace (zejména datum a čas návštěvy webové stránky a další informace týkající se prohlížeče) o uživateli na webových stránkách. Pokud uživatel v síti Facebook zaklikne tlačítko „Like“, popř. v síti Google tlačítko „+1“, když je uživatel přihlášen na svém účtu sítě Facebook, popř. Google, Facebook, popř. Google mají dále možnost přiřadit návštěvu webových stránek profilu uživatele. Další informace naleznete zde [http://www.facebook.com/help/186325668085084] a zde [http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html]. Návštěvou webových stránek výslovně souhlasíte s tím, aby byly Vaše uživatelské údaje použity tímto způsobem.